bán hoa !


Tôi bây giờ chuyển đổi thành một người bán hoa! nhưng ngay cả khi nó đã được chỉ để hỏi Ti bạn của tôi, khi tôi thậm chí đã có ba khách hàng muốn có thông tin!

2 comments:

thenolian world said...

what I said! The most magnificient flower of this garden!

Aùn said...

bạn thực hiện một bông hoa đẹp!